ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม “อบรมอาชีพเสริมตามศักยภาพของชุมชน (การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี)” วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งในงานมีกิจกรรมประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี บัดนี้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม Hotel’๖๓ UBRU สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๑. อาจารย์รฐา จันทวารา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ๒.นางสาวชุติกาญจน์ บุญลอย ๓. นางสาวอารียา ตัดโท ๔. นางสาววราภรณ์ วิทย์ไธสง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม Food Biz UBRUทีม ๒ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตธวัช บุญทวี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ๒. นางสาวธิพย์ธัญญา วิเชียร ๓. นายปราการ ระวีวงศ์ ๔. นายกรวิชญ์ คำพุ ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม คุกกี้หมูยอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ๑. อาจารย์มินทร์ธิดา กุแก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ๒. อาจารย์อนุชิต วันโท อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ๓. นางสาวชุติมา สีหาขันธ์ ๔. นายภัทรพล ศรีสุข ๕. นายวีระพล ธาระพันธ์ ๔. รางวัลชมเชย รางวัลที่ ๑ ทีม UBU KIT Clubมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑. อาจารย์จิรภา โสภณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ๒. นายกิตตินันท์ วัฒนพา ๓. นายคณิน ชินนะ ๔. นางสาวศศิวิมล พลคาม ๕. รางวัลชมเชย รางวัลที่ ๒ ทีม Sunflowerวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ๑. อาจารย์กันตพงษ์ ภาดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ๒. อาจารย์พัชทิชา โอภาวัฒนะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ๓. นางสาวอาทิตยา ทุมบาล ๔. นางสาวนริศรา โภคสมบัติ ๕. นายตรีวิทย์ ปิ่นแก้ว ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไฟล์ประกาศ : 15-02-2023782006154.pdf

วันที่ลงกิจกรรม : 15/02/2023 13:22:34
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง