ผลงานตีพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ ปีที่ตีพิมพ์ เรื่องวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้วิจัย รายละเอียด
1 2564 แนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานจังหวัดอุบลราชธานี
-
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) : 12-25.
อรทัย เลียงจินดาถาวร, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
2 2564 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการซ้ำคำคุณศัพท์ภาษาจีนกับภาษาไทย
THE COMPARATIVE STUDY OF ADJECTIVE REDUPLICATION FORMS IN CHINESE AND THAI
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารรวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
วิสุดา แก้วหยด, เกศกนก หาทรัพย์และชุติพร นครศรี วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
3 2563 การสำรวจประเภทหัวข้อบทความด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์จีนในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2561
A Survey Research on Titles in Chinese Linguistics and Chinese Applied Linguistics Certified by Thai Journal Citation Index (TCI) Centre on Humanities and Social Sciences from 2013 to 2018
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ชญาพร เชาว์ศิริกุล(ตั้งวันเจริญ), วิสุดา แก้วหยด ชญาพร ตั้งวันเจริญ อาจารีย์ ศรีหล้า วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
4 2565 ความแตกต่างทางภาษาศาสตร์ที่มีผลต่อการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: ข้อมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Linguistic Differences Influencing Thai to English Translation: A Quantitative Data-Based Case Study of Third Year Students, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปริเทพ โคตรคำ, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
5 2565 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
The Development of Small Scale Libraries in Elementary Schools Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุมาลินี ไชยศรีสุข, วาสนา ขาวผ่อง ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร ชนันรัตน์ รูปใหญ่ กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ และ อานันท์ ทาปทา วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
6 2565 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาเป็น บทเรียนท้องถิ่นสองภาษา
A Study of Local Wisdom Utilized in the Instructional Management to be Developed as the Bilingual Lesson
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร, กนิษฐา จัตุพันธ์ รติรส พิพิธภักดี วัชรินทร์ สินไทย และสุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
7 2564 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Database Development on Arts and Culture and Local Wisdom in Ubon Ratchathani Province, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร, กนิษฐา จัตุพันธ์ รติรส พิพิธภักดี วัชรินทร์ สินไทย และ สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
8 2566 การพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จากไม้สู่นวัตกรรมชุมชน กรณีศึกษาอำเภอสิรินธร และอำเภอพิบูลมังสาหาร
A Development of a Local Wisdom on Wooden Products to Community Innovations : A Case Study of the Districts of Sirinthorn and Phiboonmangsahan
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาคร ฉลวยศรี, รังสรรค์ นัยพรม วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
9 2564 การสร้างชุดฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยตนเอง โดยใช้กูเกิ้ล ทรานสเลท
A Development of Self-Training Package on Listening and Speaking Business English Using Google Translate
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จักรพงษ์ ทองผาย, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
10 2564 การสร้างชุดฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยตนเอง โดยใช้กูเกิ้ล ทรานสเลท
A Development of Self-Training Package on Listening and Speaking Business English Using Google Translate
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จักรพงษ์ ทองผาย, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
11 2565 Computer-Aided Argument Mapping within Metacognitive Approach: Its Impact on Students’ Argumentative Writing Performance and Self-Regulated Learning
Computer-Aided Argument Mapping within Metacognitive Approach: Its Impact on Students’ Argumentative Writing Performance and Self-Regulated Learning
ประเภท : ระดับนานาชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network
จักรพงษ์ ทองผาย, Dr.Roderick Julian Robillos วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 1.00
12 test
test
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ :
ธนาวัฒน์ พละวงษ์, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
13 2565 ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Information literacy skills of the undergraduate students in Ubon Ratchathani Rajabhat University
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร, - วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
14 2565 วาทกรรมคำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโทและศิษยานุศิษย์กับการสร้างสรรค์สังคมเพื่อความสงบสุข
A Discouse of Luangpucha Supatto and his Disciple for Creativity the Communal Peace
ประเภท : TCL กลุ่ม 1
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
ภิชญาพร อยู่คล้ำ, สุนทร วรหาร วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.80
15 2565 วาทกรรมคำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโทและศิษยานุศิษย์กับการสร้างสรรค์สังคมเพื่อความสงบสุข
A Discouse of Luangpucha Supatto and his Disciple for Creativity the Communal Peace
ประเภท : TCL กลุ่ม 1
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
ภิชญาพร อยู่คล้ำ, สุนทร วรหาร วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.80
16 2565 การวิเคราะห์การใช้คุณานุประโยคภาษาอังกฤษแบบจำกัดความของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
The study of relative clause of UBRU student
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอับลราชธานี
นิติรัตน์ อุทธชาติ, อ.พัทธนันท์ สุจริตจันทร์, อ.ณัฐธิดา สุจริตจันทร์, อ.จิดาภา โชคหิรัญนาคิน, อ.จุฑามณี ทิพราช วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
17 2565 ปัญหาในการใช้คุณานุประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
The study of relative clause of UBRU student
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นิติรัตน์ อุทธชาติ, อ.พัทธนันท์ สุจริตจันทร์, อ.ณัฐธิดา สุจรติจันทร์, อ.จิดาภา โชคหิรัญนาคิน, อ.จุฑามณี ทิพราช วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
18 2564 การศึกษาคุณานุประโยคภาษาอังกฤษที่ปรากฏข่าวธุรกิจหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซี เอ็น เอ็น
A Study of English Relative Clauses Appearing in CNN Business News Online
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นิติรัตน์ อุทธชาติ, อ.พัทธนันท์ สุจริตจันทร์, อ.ณัฐธิดา สุจริตจันทร์, อ.จิดาภา โชคหิรัญนาคิน, อ.จุฑามณี มิพราช วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
19 2565 ผลกระทบต่อการจัดการเรียนสอนของสาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น จากสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา : สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน
Impact on Teaching and Learning Management in the Situation of COVID-19: A Case Study of The Local Administration Program, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศศิธร อดิศรเมธากุล, ภานุเดช เพียรความสุข, จุฑามาส ชมผา, ประกาศิต เศวตธรรม, ศศิธร อดิศรเมธากุล และวิชัย ลุนสอน วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
20 2564 การดํารงอยู่ของอัตลักษณ์ความเป็นไทยพุทธของ กลุ่มชาวออรังสยาม ในประเทศมาเลเซีย : กรณีศึกษา ณ วัดพุทธชยันตี กรุงกัวลาลัมเปอร์
The survival of Thai Ethic in Malaysia, The case study of Buddha Jayanti temple, Kuala Lumpur
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รพี ทาปทา, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
21 2564 กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเพื่อเทิดพระเกียรติของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย
The Process of Creating Isan Folk Performance to Honorthe King by Asst. Prof. Warangkhana Wutthichuay
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพื้นถิ่นโขงชีมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พิชิต ทองชิน, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
22 2566 หมอลำหมูสังวาทอุบล: การก่อตัวและกระบวนเล่นศิลปะการแสดงจังหวัดอุบลราชธานี
MO LAM MOO SANGWAT UBON: THE FORMATION AND THE PROCESS OF PERFORMANCE ART IN UBON RATCHATHANI
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พิชิต ทองชิน, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
23 2566 นโยบายการแก้ปัญหาคนไร้บ้าน : กรณีศึกษาประเทศไอร์แลนด์
The policies to end homelessness : A case study of Ireland’s policies
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รพี ทาปทา, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
24 2564 การศึกษาคุณานุประโยคภาษาอังกฤษที่ปรากฏในข่าวธุรกิจ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซีเอ็นเอ็น
A Study of English Relative Clauses Appearing in Online CNN Business News
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กนกวรรณ วงศ์ทอง, เป็นผู้ร่วมวิจัย วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
25 2564 การศึกษาคุณานุประโยคภาษาอังกฤษที่ปรากฏในข่าวธุรกิจ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซีเอ็นเอ็น
A Study of English Relative Clauses Appearing in Online CNN Business News
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กนกวรรณ วงศ์ทอง, เป็นผู้ร่วมวิจัย วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
26 2564 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
THE DEVELOPMENTGUIDELINETOWARDSTHE IDEALCHARACTERISTICS OF THE GRADUATES ACCORDING TOTHE QUALIFICATIONSFRAMEWORKOF UNDERGRADUATE STUDENTSINTHEPUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM, UBON RATCHATHANI RAJABHAT UNIVERSITY
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสาร มจร อุบลปริทัศน์
สุมิตรชา ซาเสน, ปรีดี ทุมเมฆ วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
27 2566 ธรรมะกับการเมืองในมุมมองพุทธทาสภิกขุ
Dharma and Politics from the perspective of Buddhadasa Bhikkhu
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี (TCI2)
สุมิตรชา ซาเสน, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
28 2566 การพัฒนาคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษสำหรับ ชุมชนท่องเที่ยวตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
The Development of an English Public Relations Guidebook for Community-Based Tourism of Chi Thuan Subdistrict, Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Province to Accommodate Foreign Tourists
ประเภท : TCL กลุ่ม 1
แหล่งตีพิมพ์ : มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จักรพงษ์ ทองผาย, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.80