ผลงานตีพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ ปีที่ตีพิมพ์ เรื่องวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้วิจัย รายละเอียด
1 2564 แนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานจังหวัดอุบลราชธานี
-
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) : 12-25.
อรทัย เลียงจินดาถาวร, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
2 2564 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการซ้ำคำคุณศัพท์ภาษาจีนกับภาษาไทย
THE COMPARATIVE STUDY OF ADJECTIVE REDUPLICATION FORMS IN CHINESE AND THAI
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารรวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
วิสุดา แก้วหยด, เกศกนก หาทรัพย์และชุติพร นครศรี วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
3 2563 การสำรวจประเภทหัวข้อบทความด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์จีนในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2561
A Survey Research on Titles in Chinese Linguistics and Chinese Applied Linguistics Certified by Thai Journal Citation Index (TCI) Centre on Humanities and Social Sciences from 2013 to 2018
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ชญาพร เชาว์ศิริกุล(ตั้งวันเจริญ), วิสุดา แก้วหยด ชญาพร ตั้งวันเจริญ อาจารีย์ ศรีหล้า วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
4 2565 ความแตกต่างทางภาษาศาสตร์ที่มีผลต่อการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: ข้อมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Linguistic Differences Influencing Thai to English Translation: A Quantitative Data-Based Case Study of Third Year Students, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ประเภท : TCL กลุ่ม 2
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปริเทพ โคตรคำ, วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.60
5 2565 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
The Development of Small Scale Libraries in Elementary Schools Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุมาลินี ไชยศรีสุข, วาสนา ขาวผ่อง ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร ชนันรัตน์ รูปใหญ่ กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ และ อานันท์ ทาปทา วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
6 2565 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาเป็น บทเรียนท้องถิ่นสองภาษา
A Study of Local Wisdom Utilized in the Instructional Management to be Developed as the Bilingual Lesson
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร, กนิษฐา จัตุพันธ์ รติรส พิพิธภักดี วัชรินทร์ สินไทย และสุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20
7 2564 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Database Development on Arts and Culture and Local Wisdom in Ubon Ratchathani Province, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ประเภท : นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
แหล่งตีพิมพ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร, กนิษฐา จัตุพันธ์ รติรส พิพิธภักดี วัชรินทร์ สินไทย และ สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร วันที่ตีพิมพ์ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20