บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 FARHOD SADULLA UGLI LUTFULLAEV คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 KEVIN NEAL BACHMAN อาจารย์ต่างชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 LI DAN อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 WILLIAM JOSEPH JOSLIN อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 กนกวรรณ วงศ์ทอง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 กนกศักดิ์ ธานี อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 กนิษฐา จัตุพันธ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 กรรณิกา นาคพันธ์ แก้วสมุทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 กรรณิดา ทาระหอม (ภาชู) อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 กฤษณะ ทิพย์อักษร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 กอบชัย รัฐอุบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 กัญญา พรรณภพ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 กันต์ชิมา คำตา (เวียงคำ) ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 กันทิยา ธานี อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 กาญจนา ชินนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 กิติราช พงษ์เฉลียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 กุลวดี ละม้ายจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 กุสุมา ศักดิ์ศินานนท์ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 เกษมศิริ วัฒโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 ขวัญสุดา เพียรความสุข นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 จตุพล รักเปี่ยม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 จักรพงษ์ ทองผาย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 จักรวาล วงศ์มณี อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 จันทรา พุกชัยวานิชย์ อาจารย์คู่สัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 จารุณี อนุพันธ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 จิดาภา โชคหิรัญนาคิน (ศรียะวงษ์) อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 จิตรกร โพธิ์งาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 จุฑามณี ทิพราช อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 จุฑามาส ชมผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34 จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล (ชอบงาม) อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 ชญาดา ดานุวงศ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 ชญาพร เชาว์ศิริกุล(ตั้งวันเจริญ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 ชนันรัตน์ (วิมานพร) รูปใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 ชลชญา (รัตนาภรณ์) ศรไชย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40 ชวฤทธิ์ ใจงาม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 ชัยโรจน์ ธนสันติ อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 เชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 ณณฐ (อดิศักดิ์) วิโย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45 ณัชชา ฉันทรุจิกพงศ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 ณัฐธิดา สุจริตจันทร์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 ณัฐวุฒิ อนุพัฒนกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 ณัฐสุดา ภาระพันธ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 ดอกรัก เชี่ยวชาญ (แท่นศิลา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50 ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง (อุเทศ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51 ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52 ถวัลย์ บุญภักดี อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53 ธนาวัฒน์ พละวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54 ธนินท์รัฐ คำมาธีรวิทย์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55 ธิดารัตน์ เขียวสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
56 ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57 นันท์นภัส อยู่ประยงค์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58 นันทิพา หนูพัฒน์ (สันทัดการ) อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59 นิติรัตน์ อุทธชาติ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60 นิศานาจ โสภาพล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61 นิสิต ภาคบุบผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62 นุชประภา กงเพชร เดนนิส อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63 เนตรน้ำทิพย์ บุดดาวงศ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64 เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
65 บังอร ผาดี ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
66 บุญมี โททำ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67 บุรินทร์ ศิริเนตร์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68 ปภาตพงศ์ วันภักดี อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69 ประกายวรรณ จันทร์ปุ่ม ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70 ประกาศิต เศวตธรรม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
71 ประณต พลอาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72 ประยุทธ สารัง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73 ประวิตร ศิลธรรมพานิช อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74 ประสิทธิ์ กุลบุญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
75 ปริเทพ โคตรคำ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
76 ปรีดี ทุมเมฆ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
77 ปรียาพรรณ ละอองนวล หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
78 ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79 ปานรดา(อุษาวดี) วรรณประภา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80 ปิ่นมณี สาระมัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81 พรหมมินทร์ กองแก้ว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82 พลวัฒน์ โตสารเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83 พัทธนันท์ (ปาณิศา) สุจริตจันทร์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84 พันธ์ทิพย์ ศรีธรรม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
85 พายุ นาวาคูระ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
86 พิกุล กุลสว่าง(สายดวง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87 พิชิต ทองชิน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
88 พุทธพร โคตรภัทร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89 เพียงพล เจริญพันธ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
90 เพียรอักษร นามโสภา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
91 ไพศาล พากเพียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92 ภัทรขวัญ ทองเถาว์ (ลาสงยาง ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
93 ภาณุเดช เพียรความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94 ภิชญาพร อยู่คล้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
95 ภูวดล งามมาก อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
96 ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
97 มณีกาญจน เขียวรัตน์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
98 มนูญ เงาวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99 ยุทธชัย บุ้งทอง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100 ยุทธยา ทองพิทักษ์ อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101 รฐา จันทวารา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 รติรส พิพิธภักดี อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
103 รพี ทาปทา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104 รังสรรค์ นัยพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105 วรนุช ศรีพลัง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
106 วรวรรณ บูรณะกิจภิญโญ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
107 วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
108 วราภรณ์ ศิรินัย(ศรีทะลับ) นักวิชาการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
109 วรารัตน์ อารียะธนวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
110 วัชราภรณ์ จันทนุกูล (ทวีกุล) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
111 วัชรินทร์ สินไทย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
112 วันชนะ บุญชม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
113 วาสนา ขาวผ่อง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114 วิจิตร อินทนาม นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
115 วิชัย ลุนสอน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
116 วิราณี แว่นทอง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117 วิโรจน์ เซมรัมย์ อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
118 วิลาสินี คำห่อ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119 วิสุดา แก้วหยด อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
120 วีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121 แวว ดอกดวง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122 ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123 ศศิธร อดิศรเมธากุล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124 ศักดา บุญยืด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
125 ศิริวรรณ ประสพสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
126 ศิวัชญา (รวีวรรณ) ธงศรี นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
127 ศุทธินี พลหาญ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128 เศรษฐศักดิ์ เทียนชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
129 สถาพร ยังประยูร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
130 สมศักดิ์ ผามวย ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
131 สมัย นนทการ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
132 สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
133 สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยม รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
134 สหรัฐ อำนวย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
135 สันติ หวังชื่น อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
136 สาคร ฉลวยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137 สิริลักษณ์ พลนอก อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
138 สิริวรัญญา (อรปรียา) เลิศสกุลรุ่งเรือง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
139 สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
140 สุชาดา แม้นพยัคฆ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
141 สุชาติ บุษย์ชญานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
142 สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
143 สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
144 สุนทร วรหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
145 สุนันทา ผาสมวงค์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
146 สุปิยา ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
147 สุพัตรา โพธิสาร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
148 สุมาลินี ไชยศรีสุข อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
149 สุมิตรชา ซาเสน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
150 สุรพล ซาเสน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
151 เสงี่ยม ศรีธรรมมา ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
152 อนันต์ แม้นพยัคฆ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
153 อรทัย เลียงจินดาถาวร รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
154 อาจารีย์ ศรีหล้า อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
155 อานันท์ ทาปทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
156 อาภารัตน์ ประทีปะเสน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
157 อุทร บุญมั่น ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์