แหล่งทุน
ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อทุน ประเภทงบประมาณ ไฟล์เอกสาร
1 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบรายได้ (คณะ) -
2 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทลัยราชภัฏอุบลราชธานี งบรายได้ (มหาวิทยาลัย) -
3 2566 วช. สกสว. ววน. บพท.ฯลฯ งบแผ่นดิน (แหล่งทุนภายนอก) -
4 2565 วช. สกสว. ววน. บพท.ฯลฯ งบแผ่นดิน (แหล่งทุนภายนอก) -
5 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบรายได้ (คณะ) 18438935672022-10-25.docx
6 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทลัยราชภัฏอุบลราชธานี งบรายได้ (มหาวิทยาลัย) -
7 2564 วช. สกสว. ววน. บพท.ฯลฯ งบแผ่นดิน (แหล่งทุนภายนอก) -
8 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทลัยราชภัฏอุบลราชธานี งบรายได้ (มหาวิทยาลัย) -
9 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบรายได้ (คณะ) 18033214592022-10-26.docx