ค้นหางานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ไฟล์เอกสาร Full Paper วันที่เผยแพร่
1 2564 รูปแบบการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
The model of being a happiness university of Ubon Ratchathani Rajabhat University
อรทัย เลียงจินดาถาวร 16/09/2022
2 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับการเสริมสร้างความสุขของชุมชน
Ubon Ratchathani Rajabhat University and the Promotion of Happiness of the Community
อรทัย เลียงจินดาถาวร 16/09/2022
3 2566 การจัดการองค์ความรู้ทำนองหมอลำหมู่สังวาทอุบล เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงจังหวัดอุบลราชธานี
Melody knowledge management of morlam Mu Ubon style to conserve the wisdom of performing arts in Ubon Ratchathani Province
พิชิต ทองชิน 01/01/1900
4 2564 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการซ้ำคำคุณศัพท์ภาษาจีนกับภาษาไทย
THE COMPARATIVE STUDY OF ADJECTIVE REDUPLICATION FORMS IN CHINESE AND THAI
วิสุดา แก้วหยด 01/01/2564
5 2565 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
The Development of Small Scale Libraries in Elementary Schools Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University
สุมาลินี ไชยศรีสุข 22/04/2022
6 2565 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาเป็น บทเรียนท้องถิ่นสองภาษา
A Study of Local Wisdom Utilized in the Instructional Management to be Developed as the Bilingual Lesson
สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร 11/07/2022
7 2564 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Database Development on Arts and Culture and Local Wisdom in Ubon Ratchathani Province, Ubon Ratchathani Rajabhat University
สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร 02/08/2022
8 2564 การสร้างชุดฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยตนเอง โดยใช้กูเกิ้ล ทรานสเลท
A Development of Self-Training Package on Listening and Speaking Business English Using Google Translate
จักรพงษ์ ทองผาย 08/06/2021
9 2565 Computer-Aided Argument Mapping within Metacognitive Approach: Its Impact on Students’ Argumentative Writing Performance and Self-Regulated Learning
Computer-Aided Argument Mapping within Metacognitive Approach: Its Impact on Students’ Argumentative Writing Performance and Self-Regulated Learning
จักรพงษ์ ทองผาย 12/07/2022
10 2566 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการแหล่งน้ำสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาน
Technology Development and Transfer to Enhance the Efficiency of the Monitoring System and Management of Clean Water Sources in Border Patrol Police Schools in Remote Areas
ศศิธร อดิศรเมธากุล 20/05/2023
11 2565 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีบ้านยางนกหอ ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
Guidelines for the Development of Yangnok-hor Women’s Occupational Group, Laodaeng Sub-district, Donmoddaeng District, Ubonratchathani Province
ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร 09/05/2022
12 2566 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิทิสาสมาธิของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Development of Learning Achievement in English Through Vidisasamadhi for English Major Students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University
เกษมศิริ วัฒโน 01/01/1900