ค้นหางานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ไฟล์เอกสาร Full Paper วันที่เผยแพร่
1 2564 รูปแบบการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
The model of being a happiness university of Ubon Ratchathani Rajabhat University
อรทัย เลียงจินดาถาวร 16/09/2022
2 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับการเสริมสร้างความสุขของชุมชน
Ubon Ratchathani Rajabhat University and the Promotion of Happiness of the Community
อรทัย เลียงจินดาถาวร 16/09/2022
3 2566 การจัดการองค์ความรู้ทำนองหมอลำหมู่สังวาทอุบล เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงจังหวัดอุบลราชธานี
Melody knowledge management of morlam Mu Ubon style to conserve the wisdom of performing arts in Ubon Ratchathani Province
พิชิต ทองชิน 01/01/1900
4 2564 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการซ้ำคำคุณศัพท์ภาษาจีนกับภาษาไทย
THE COMPARATIVE STUDY OF ADJECTIVE REDUPLICATION FORMS IN CHINESE AND THAI
วิสุดา แก้วหยด 01/01/2564
5 2565 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
The Development of Small Scale Libraries in Elementary Schools Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University
สุมาลินี ไชยศรีสุข 22/04/2022
6 2565 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาเป็น บทเรียนท้องถิ่นสองภาษา
A Study of Local Wisdom Utilized in the Instructional Management to be Developed as the Bilingual Lesson
สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร 11/07/2022
7 2564 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Database Development on Arts and Culture and Local Wisdom in Ubon Ratchathani Province, Ubon Ratchathani Rajabhat University
สุทธิดา จารุแพทย์ จินาพร 02/08/2022