ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อทีมเข้าร่วมประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อทีมเข้าร่วมประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อทีมเข้าร่วมประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี ........................................................................... ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม “อบรมอาชีพเสริมตามศักยภาพของชุมชน (การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี)” ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากและรายได้ของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับหน่วยงาน/องค์กร และภาคประชาชน ในท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีทีมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ ทีม UBU KIT Clubมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีม Sunflowerวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทีมจามจุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ๔. ทีม Food Biz 2 UBRU สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ๕. ทีม Food Biz UBRU สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ๖. ทีม ๓ แม่ครัว สาขาวิชาธุรกิจโรงแรงและที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ๗. ทีม Hotel’๖๓ UBRU สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี ๘. ทีม ครัวกาบแก้วบงกช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ๙. ทีม คุกกี้หมูยอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไฟล์ประกาศ : 15-02-20231186367333.pdf

วันที่ลงกิจกรรม : 15/02/2023 13:21:58
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง