ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ประชาสัมพันธ์โครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

กติกาการรับสมัคร และหลักเกณฑ์การตัดสิน โครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” การส่งผลงานบริการวิชาการเข้าประกวดในโครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้ หัวข้อ“U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีกติกาการรับสมัคร และหลักเกณฑ์ การตัดสิน ตามรายละเอียดดังนี้ 1.กติกาการรับสมัคร 1.1 คุณสมบัติ 1) หน่วยงานที่สามารถส่งผลงานได้ ต้องสังกัดคณะ หรือหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) ส่งผลงานได้หน่วยละไม่เกิน 1 ผลงาน/โครงการ 3) ผลงาน/โครงการที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงการตามแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะหรือหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย 1.2 วิธีการสมัคร คณะ หรือหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะส่งโครงการ/ผลงานเข้าประกวดสามารถดำเนินการ ดังนี้ 1) ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร เพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมประกวดผลงานบริการวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2) ส่งแบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการภายใต้หัวข้อ “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 Pt ประกอบด้วยข้อความ กราฟ ตาราง รูปภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 หน้า จำนวน 1 ชุด โดยมีหัวข้อและรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ ส่วนนำ - ปกหน้า ประกอบด้วยชื่อหน่วยงาน หรือชื่อกลุ่ม และชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด - รายละเอียดของสมาชิกกลุ่ม (ตำแหน่ง หน้าที่) เนื้อหา - บทสรุปโครงการ - ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน - การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ที่ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานของผู้รับบริการ และความยั่งยืนของโครงการ - ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนท้องถิ่น ในประเด็นสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม - การบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย - นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี - ความคุ้มทุน ความคุ้มค่าของโครงการ/ผลงาน - ภาคผนวก ประกอบด้วยร่องรอยหลักฐาน ข้อมูล รูปภาพประกอบต่าง ๆ 3) วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง File word/PDF มาที่ E – mail: Research.human.ubru@gmail.com หรือ งานวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใน วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 ติดต่อประสานงาน 045 – 352-000 ต่อ 2065 มือถือ คุณวิจิตร อินทนาม โทร 065-324-0015 หรือนายน้อม แก่นจันทร์ โทร 088-339-4373 2. หลักเกณฑ์การตัดสิน การตัดสินแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน โดยมีวิธีการพิจารณาและหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 2.1 รอบคัดเลือก 1) วิธีการพิจารณา 1.1) คณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณาการให้คะแนนจากเอกสารผลงานบริการวิชาการภายใต้หัวข้อ “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และให้คะแนนในใบลงคะแนนรอบคัดเลือก โดยส่งผลคะแนนภายในวันที่พิจารณา 1.2) เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยของผลงาน 1.3) ผลงานที่มีคะแนนเฉลี่ยลำดับที่ 1–10 จึงจะผ่านเข้ารอบตัดสิน ซึ่งจะประกาศผลโครงการฯที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565 ทาง http://www.human.ubru.ac.th 1.4) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 2) หลักเกณฑ์การพิจารณา คะแนน 100 คะแนน พิจารณาจาก ประเด็นการให้คะแนน คะแนน 1.ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน 10 2.การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ที่ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงาน ขอบข่ายผู้รับบริการ และความยั่งยืนของโครงการ 20 3.ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนท้องถิ่น ในประเด็นสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม 30 4.การบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 10 5.นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี 10 6.ความคุ้มทุน ความคุ้มค่าของโครงการ/ผลงาน 20 รวม 100 2.2 รอบตัดสิน 1) วิธีการพิจารณา การพิจารณาผลงานที่ผ่านเข้ารอบลำดับที่ 1-10 ต้องนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ ดังนี้ - นำเสนอผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ (100 คะแนน) และรางวัล (Popular Vote) โดยให้จัดแสดงนิทรรศการตามรายละเอียด ดังนี้ - ขนาดพื้นที่จัดนิทรรศการ 2 x 2 เมตร ต่อ 1 ผลงาน - บอร์ด ขนาดกว้าง 1x2 เมตร จำนวน 2 บอร์ด - โต๊ะหน้าขาว ขนาด 0.60x1.80 เมตร จำนวน 1 ตัว - สามารถเข้าจัดนิทรรศการได้ ในวัน 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 ณ หอปะชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยติดต่อกับคุณวิจิตร อินทนาม โทร 065-324-0015 หรือนายน้อม แก่นจันทร์ โทร 088-339-4373 2) คณะกรรมการแต่ละท่านให้คะแนนจากการพิจารณาการนำเสนอ และการตอบข้อซักถามโดยให้คะแนนในใบลงคะแนนรอบตัดสินอย่างอิสระ เป็นการลงคะแนนเฉพาะตน และส่งผลคะแนนภายในวันที่พิจารณา 3) ผลงานที่มีคะแนนเฉลี่ยลำดับที่ 1 รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท 4) ผลงานที่มีคะแนนเฉลี่ยลำดับที่ 2 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้เกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท 5) ผลงานที่มีคะแนนเฉลี่ยลำดับที่ 3 รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง จะได้เกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท 6) ผลงานที่มีคะแนนเฉลี่ยลำดับที่ 4 - 10 รับรางวัลชมเชย จะได้เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท 7) ผลงานที่มีคะแนนความนิยมจากผู้ลงทะเบียนร่วมงานมากที่สุด (Popular Vote) รับรางวัลพิเศษและเงินรางวัล 1,000 บาท 2) หลักเกณฑ์การพิจารณา คะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจารณาจาก การนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 100 คะแนน ประเด็นการให้คะแนน คะแนน 1.ความสวยงานและความน่าสนใจของนิทรรศการ - ด้านการออกแบบบูธนิทรรศการ - ความเหมาะสมของวัสดุที่จัดกับขนาดพื้นที่ - บรรยากาศในบูธนิทรรศการ การดึงดูดผู้ชม 30 2.รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ - วิธีการ เทคนิคการนำเสนอ - ขั้นตอน ลำดับเนื้อหา น่าสนใจ - สื่อประกอบที่ใช้ในบูธนิรรศการ 40 3.เนื้อหาผลงาน ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม - แสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น - ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด 30 รวม 100 2.3) รางวัลพิเศษ (Popular Vote) ดูจากคะแนนความนิยมจากผู้ลงทะเบียนร่วมงาน หมายเหตุ : 1.ผู้ลงทะเบียนร่วมงานจะได้รับสิทธิ์ลงคะแนนนิทรรศการ 1 สิทธิ์ 2.เปิดโหวตตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. ในวันจัดโครงการ

ไฟล์ประกาศ : 30-11-20221570941438.pdf

วันที่ลงกิจกรรม : 30/11/2022 10:43:15
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง