รายละเอียดกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมถอดบทเรียนสำรวจทุนเดินและวางแผนพัฒนา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านแคนและบ้านยาง ที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมถอดบทเรียนสำรวจทุนเดินและวางแผนพัฒนา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านแคนและบ้านยาง ที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่11 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมถอดบทเรียนสำรวจทุนเดินและวางแผนพัฒนา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านแคนและบ้านยาง ที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลของการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนยกระดับการดำเนินงานของกลุ่มฯ ให้ดีขึ้น ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 44 คน ได้มีการเลือกประธาน รองประธาน เลขา และคณะกรรมการ ชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของตำบลให้ได้ในลำดับต่อไป #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ลงกิจกรรม : 11/01/2023 16:41:17
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง