รายละเอียดกิจกรรม
ถอดบทเรียนและร่วมวางแผนการดำเนินงาน #โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ถอดบทเรียนและร่วมวางแผนการดำเนินงาน #โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

14 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถอดบทเรียนและร่วมวางแผนการดำเนินงาน #โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ที่บ้านยางนกหอ ตำบลเหล่าแดง และที่บ้านแคน ตำบลดอนมดแดง และ #โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา ที่บ้านโนนแดง ตำบลดอนมดแดง ทั้งสองโครงการมีผลการดำเนินงานที่สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี ประชาชนมีความพึงพอใจโครงการฯ และได้ร่่วมกันวางแผนดำเนินงานโครงการฯ เพื่อนำไปสู่การยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน #มหาวิทยาลัยเพื่่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ลงกิจกรรม : 15/12/2022 08:47:22
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง